وبلاگی No Comments »

برای مدتی نخواهم نوشت…

برای چه بنویسم؟

Balatarin

وبلاگی No Comments »

این اولین نوشته‌ای است که با ویندوز XP مي‌نویسم و امیدوارم که درست باشد… به خصوص حر? ی اش !

همین

Balatarin

وبلاگی No Comments »

كلي نوشتم و نا بود شد!
عصبانيم!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

اين هم اثر هنري امروز!


codebase=”http://active.macromedia.com/flash4/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0″
id=”jovan2″ width=”323″ height=”275″>width=”323″ height=”275″
type=”application/x-shockwave-flash”
pluginspage=”http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”>ديگه داشتم از اينكه نمي‌توانم مجاني تصويرهايي كه روي كامپيوتر خودم دارم را روي وب‌لاگ‌ام بگذارم، دق مي‌كردم. هاها! ?ايل‌هاي گرا?يكي عادي را نمي‌شود از Geocities يا Freeservers لينك داد اما Flash را كه مي‌شود! اين را براي سازنده ادكلن هم ?رستادم تا شايد كمي خوشحال شود.(:

Balatarin

وبلاگی No Comments »

هميشه اين براي من به عنوان يك وب‌لاگ نويس سوال بوده است كه آيا من براي اين مي‌نويسم كه شما را راضي كنم يا خود را؟… آيا من مي‌نويسم كه شما بيشتر و بيشتر بخوانيد يا مي‌نويسم كه تا از خوانده شدن لذت ببرم؟

اگر براي اينكه وب‌لاگ‌ام بيشتر خوانده شود سعي كنم به گونه‌اي ديگر بنويسم آيا درست عمل كرده‌ام يا خير. اين مطلب باز مرا به ?كر انداخت.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

مثل هميشه مت?كر آمد جلو. خودش متوجه نيست وقتي ?كر مي‌كند از چهره‌اش ?كرش را مي‌خوانم. البته بايد راست بگويم: مقداري از ?كرش را مي‌توانم بخوانم. گردنش را همانطور مثل هميشه خم كرد و با لبخند مطمئني گ?ت: سلام! مي‌خواستم بگم حالش خوبه نگران نباشيد. چهره‌ام تغيير نكرد. در حالي كه گاز ديگري به كلوچه‌اش مي‌زند و دقيق زير نظرم داشت، دلم را خواند. گ?تم: متشكرم … همين چند دقيقه بيشتر نيست كه شنيدم. لبخند زد و ر?ت.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ديدمش.
نگاهش از پشت شيشه مي‌درخشيد و دودو مي‌زد. سريع شيريني لبخندش را از من پنهان كرد. پلك‌هايش را بست و وقتي دوباره باز كرد، ديگر آن نبود. حالا ديگر دير شده بود اما چشمان من هنوز جستجو مي‌كرد.

همينقدر كا?ي بود؟

Balatarin

وبلاگی No Comments »

آها!… امروز Template وب‌لاگ‌ام را به‌روز كردم. خط زير لينك‌هاي كناري حذ? شد و قابليت اينكه بپرسم نظر شما چيست هم اضا?ه شد… اما هنوز كامل نيست…

Balatarin

وبلاگی No Comments »

اولين Cyborg! … اولين مخلوط انسان و ماشين!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

امروز يك نگاهي به ص?حه وب‌لاگم انداختم ديدم خيلي سعي دارد شكل علمي به خودش بگيرد… تصميم گر?تم اين روزها كمي ادبي‌ترش كنم (: …

?علاً!

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS