وبلاگی No Comments »

يک ليوان قهوه
شب بيدار.
زندگي خاموش.
گنگ.
جهالت‌بار.
آه!
امشب
شيطان مي‌خنديد!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

من اگر مهندس نبودم؟

1) آهنگ ساز بودم.
2) عکاس بودم
3) گرا?يست بودم

اما همين مهندسي را ترجيح مي‌دهم.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سعي کن وقتي حماقتي را انجام مي‌دهي حداقل شماره‌اش را يادداشت کني مگر نه بعدا شماره‌ها پس و پيش مي‌شند… اون وقت حتي براي ر?ع و رجوع کردنش بازهم حماقت‌هات زياد مي‌شند.

پي?!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

هوا پاييزي شده.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

موتورهاي بخار روشن!
اسب براي دويدنه!

پو?!… امشب ديگه به خودم تعطيلي دادم!

— کاش مي‌دونستي که چقدر دلم مي‌خواست الان باهات صحبت کنم.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

بعد از 10 ساعت کار مداوم.
خانه.
سلام
…سلام!
سنگک.
مانيتور 17 اينچ.
برنامه نويسي.
اينترنت.
برنامه نويسي.
اينترنت.
شام.
امروز پنج شنبه است؟
ادامه ماجرا.
حسرت!
سکوت.
سکوت.
بدون مسنجر
سبک، ساده

Balatarin

وبلاگی No Comments »

دانستن حق مردم است
شاد زيستن حق مردم است.
زندگي حق ماست.

–ولي حق مال ما نيست

Balatarin

وبلاگی No Comments »

حق دارم عصباني باشم
برنامه‌نويسي کاري است که اگر سر شوق نباشي انجامش خيلي سخت مي‌شود. حالا من وقتي با VC‌برنامه مي‌نويسم احساس حماقت مي‌کنم. پس حق دارم عصباني باشم. راست مي‌گ?ت اون کسي که مي‌گ?ت “وقتي با VC مي‌نويسي احساس مي‌کني داري بيل مي‌زني!” من دلم نمي‌خواهد بيل بزنم. مي‌خواهم وقتم را بهتر از اين مصر? کنم! براي همين هم هست که عصبانيم! نمي‌خواهم…. اما با اين همه نمي‌توانم اجازه بدهم که شکستم بدهد.

مايکروسا?ت!!!

— ++VC.NET طوري نوشته شده که مجبور مي‌شويد برويد سراغ#C…. پس لط?اً از ابتدا خودتان با زبان خوش تشري? ببريد.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سولوژن برگشت! در يک سايت جديد!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

عزيزم مي‌دوني کي دل تنگ مي‌شي؟… وقتي بادکنکت را زيادي باد مي‌کني… اونقدر زياد که يهو مي‌ترکه…
مواظب باش

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS