وبلاگی No Comments »

بيين گراس چي گ?ته!

He compared the US president to a Shakespearean character who wanted only to appear before his father, a dying king, to tell him that he had accomplished what was expected of him.
[اصل مطلب…]

Balatarin

وبلاگی No Comments »

درباره‌ي ماده‌ي ۶ از حقوق آدم


يادآوري:«هرکس حق دارد همه‌جا به عنوان شخص در برابر قانون به رسميت شناخته شود.»

آها… جالب شد. ?قط دو ن?ر درباره‌اش اظهار نظر کردند. اما به نظرم کسي پاسخ دقيق و کامل نداد که جايزه بگيرد(: اما شرح ماجرا:
امروز در دانشگاه ديدم عده‌اي از طر?‌داران حقوق‌آدم ماده‌هاي مختل?ي از حقوق‌شان را به ديوار چسبانيده بودند! (هاه! عجب جمله‌اي!!) اما ماده‌ي 6 را ننوشته بودند چون اکثر ا?راد منظور اين ماده از اعلاميه جهاني حقوق آدم را درک نمي‌کنند. وقتي اعلاميه جهاني تصويب شد، ذهنيت جامعه‌ي جهاني هنوز از جنگ‌جهاني دوم کاملاً متأثر بود. هرکدام از ماده‌هاي اعلاميه به نوعي براي پيشگيري از تکرار آنچه در جنگ دوم بر سر انسان آمد نوشته شده است. راستش آن موقع انسان موجود مهمي حساب مي‌شد که قدرش را در موقع جنگ ندانسته بودند. اومانيسم باحالي داشتند آن موقع. مثل الان نبود که Human Cloning بکنند و هيچ خيالشان هم نباشد که انسانيت‌اي گ?ته‌اند، کرامت انساني‌اي گ?ته‌اند و اين حر?ا… خلاصه اينکه از ديدگاه اعلاميه جهاني حقوق بشر، «انسان» تنها به دليل انسان بودنش چيز مهمي حساب مي‌شود.

آنچه اين ماده آن را ن?ي مي‌کند يکي از ر?تارهاي حکومت ?اشيستي است. حکومت ?اشيستي اول ?رديت ا?راد را نابود مي‌کند. آنها را به شکل توده در مي‌آورد. سپس آنهايي که جزء اين توده نيستند از شمول قانون خارج مي‌شوند. به همين سادگي! مي‌پرسيد حالا از شمول قانون ?اشيسم خارج شدن مگر بد است؟… جوابتان را با يک مثال مي‌نويسم:
?رض کنيد از شمول قانون هيتلر خارج شديد. آن وقت ديگر به عنوان يک ?رد در برابر قانون شناخته نمي‌شويد. در اين حالت اگر از کسي به نهاد قانوني شکايت کنيد که بي‌اجازه وارد خانه‌ي شما شده است يا بي‌هيچ دليل موجهي پدرتان را توي کوره‌ي آدم‌سوزي سوزانده‌ است، شکوايه شما از طر? قانون بي‌معني است! چون شما در برابر اين قانون «شخصيت حقوقي» نداريد! مثلاً ايراني‌هايي که مقيم امريکا هستند و تازگي به دليل نقص مدارک اقامتشان بازداشت شده‌اند و به بازداشت خودشان شکايت کرده‌اند. اما دادستاني امريکا به دليل اينکه نقص مدارکشان قطعي است و اينها شهروند امريکايي نيستند ادامه‌ي دادرسي را بي‌معني اعلام کرده است. در واقع قانون آنها را محق براي اقامه‌ي دعوا نمي‌داند.
به زبان ساده در اين حالت از نظر قانون آنها آدم حساب نمي‌شوند و هر طوري که مي‌خواهند مي‌شود با آنها ر?تار کرد.

با اجرا شدن اين ماده جهاني حقوق بشر ديگر نمي‌شود کسي را به هيچ دليلي از شمول قانون خارج کرد و هر بلايي به سرش آورد. چون هر انساني به صر? اينکه انسان است داراي اين حق است که در برابر قانون به عنوان ?رد شناخته شود.

— هيتلرهاي عزيز، مي‌پرسيد چکار کنيم؟ کمي سرعت کارتان کم شده اما غير ممکن نشده. ابتدا بايد قانون ? «بلابه‌سرون» را تصويب کنيد تا «بلا به سر آوردن» قانوني شود. بعد قانون را به نحو مقتضي اجرا کنيد!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

?علاً نمي‌شود از رامين انتظار داشت

آره ?علا نمي‌شه هيچ انتظاري داشت. علائم حياتي‌اش را در حداقل قابل قبول قرار داده و داره به کاراش مي‌رسه. رامين‌اي که الان مي‌بينيد 20٪ است و اين درصد همينطور در حال نزول است. تابع وجودي از نوع درجه سه تقريب زده مي‌شه اما در اين محدوده ر?تاري نمايي داره. نمايي نزولي شديد.
رامين‌اي که الان مي‌بيني به احتمال خطايش در ر?تار روزانه ا?زايش پيدا کرده.(مغزش را جاي ديگري به کار گر?ته) ?راموش‌کار شده. گاهي ?قط مي‌آيد که شما را ببينه و لبخند‌تون رو توي خاطرش نگه داره.آه! يادتون باشه اينو خيلي دوست داره. ?علاً دونده کار داره. حداقل تا 2 دو ماه آينده چنين توصي?ي برايش يک توصي? درجه‌ي 2 ساده حساب مي‌شه در حالي که سيستمش پيچيده تر از يک دونده است. آها… انتروپي حر?ايش بالاست. اين بدين معني نيست که حر?‌هايش پر معني و پر مغز شده‌اند بلکه احتمال حر?‌هاي خارج از درس‌اش کم شده. از ديد مخابراتي يعني اطلاعاتي که با گ?تن کلمه‌اي که خارج از موضوع درس‌هايش هست به شما مي‌رساند زياد شده است. چون خيلي نادره. از ديد کنترلي يعني سيستم پيش‌بيني پذيرتر است.
خب. اين هم يک نوع ماني?يست جديده!

— آخه کسي که سي‌دي همه‌ي آلبوم‌هاي پينک ?لويد را داره وب‌لاگ مي‌خواهد چکار؟!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

امروز شنبه است…
-شنبه از روزهاي زوج ه?ته است
-نه شنبه روز ?رده… ببين جمعه مي‌شه 6 شنبه و شنبه مي‌شه ه?ت شنبه
-نه! شنبه در حقيقت س?ر شنبه است.
-س?ر نه ص?ر!
– من بحث نمي‌کنم! ?علاً درس دارم!
– …!!@##$%%#@

Balatarin

وبلاگی No Comments »

قنديل‌بندون
خب هوا هم قنديل بندونه…. آه به سرم زنده کمي سکوت کنم. کمي اينترنت نداشته باشم. شايد از ه?ته بعد….

Balatarin

وبلاگی No Comments »

Rainy Day

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سرمالوده! سرمالوده!

It’s too cold to snow.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

HomePage‌ام به روز شده کمي…. ?قط کمي خوشگل‌تر شده….

Balatarin

وبلاگی No Comments »

مي‌گ?ت: « دليلي عقلي براي رد يا اثبات وجود خدا ندارم»
گ?تم: « من هم دليلي عقلي براي رد يا اثبات اراده‌ي انساني ندارم. حتي براي اثبات آزاد بودنش»

Balatarin

وبلاگی No Comments »

صبر کنيد!!
براي دوستي از Metallica نوشته بودم مي‌گ?ت « بهت نمي‌آد »….
آن روزي که توي اتوبوس شيراز داشتم کمي ( ?قط کمي. نگران نشيد!) حرکات موزون يا همان رقص سابق آن هم روز صندلي انجام مي‌دادم وحيد گ?ت… « رامين چي شده؟! خبريه؟!… بهت نمي‌آد »
….
پس چي به من مي‌آد؟!
رامين از ديد ناظر خارجي اين بايد باشه:
1) درس‌خوان!! آن هم از نوع شديدش! عينک داره… قيا?ه بچه مثبت‌ها را هم که داره… ژستش هم که درسته….
2) يک عقل‌گراي شديد! يک منطقي 2 آتشه! يک مدار منطقي…. اگر هم ژست رومانتيک مي‌گيرد بايد توي نوشته‌ها و وب‌لاگش باشد. باقي جاها قبول نيست.
3) خنگ! به طور عادي از چيزهايي سر در نمي‌آورد… چون مثل ما نمي‌خندد. لابد در بعضي زمينه‌ها هويج تشري? دارد.
4) اصلاً! ابداً عصباني نمي‌شود! خيلي خون‌سرد است. (البته اين را راست مي‌گويند… آدمهايي که عصبانيت مرا ديده‌اند خيلي کم‌اند)
5) به همه کارهايش مي‌رسه… همه‌کار مي‌کنه اما وقت کم نمي‌آره… مو?قه…. ?عاله!

آهاي!!! من اون نيستم! من اينم….
البته اين هم نيستم. کسي که خودش را بتواند کامل بشناسد آدم جالبي بايد باشد… آن هم من نيستم.

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS