“خانم بدحجاب نباش” = “من نمي‌تونم خودم را کنترل کنم!”

وبلاگی No Comments »

آقايي به نام ياسر لطيف همداني در پاسخ يک مقاله که ايران را خيلي ليبرال‌تر و دموکرات‌تر از پاکستان دانسته مطلبي نوشته در اينجا . من به دلايل و شواهد ديگرش کاري ندارم اما در مورد لباس پوشيدن ايراني‌ها مطلب جالبي نوشته و اين واقعيت را تکرار کرده که در هيچ کشور عقب مانده‌اي در دنيا هم آنچه در ايران انجام مي‌شود انجام نمي‌شود:

I am not sure how Bulliet defines the word “liberal,” but an average Pakistani on a Pakistani street is more liberal than an average Iranian, both in dress and thought. Perhaps the reason for that is that no government in Pakistan has enforced a dress code as the democratic, modern and liberal Iran has.

Pakistani women are free from any legal restriction to wear anything. As a result, you find all sorts of women – from those dressed in Western clothes to those wearing a burqah. It is quite normal to find a young Pakistani woman wearing a tube top and jeans in major cities of Pakistan, but impossible to find it in the democratic and liberal Iran where anything less than the roohsari and chador is considered nudity and is against the law.

In Pakistan you don’t find policemen telling women to wear their chador in the prescribed way. This only happens in modern and democratic Iran. Pakistan’s fashion industry, which has been the focus of much international attention, would be considered blasphemy in Iran.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ببينم کله آدم هم دود مي‌کنه؟… يا مثل غذا ته مي‌گيره!؟

Balatarin

وبلاگی No Comments »


ديشب بازهم غلا? تمام ?لزي full metal jacket را ديديم اما اينبار بدون سانسور.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

.
You
Wake me up inside
save me from the nothing I’ve become

Balatarin

وبلاگی No Comments »

بازهم ?رهنگ ايراني
اين د?عه ا?تضاح قبل از انقلاب:
يکي از ويژگي‌هاي تلويزيون‌هاي لوس‌آن‌جلسي اينه که مارو که بعد از انقلاب شکوهمند به دنيا آمديم را با ?رهنگ آن زمان آشنا مي‌کنه. دو تا مثال مي‌آورم:

۱) تصور کنيد: يک ?يلم عاشقانه و در ژانر رومانتيک قبل از انقلاب. به اين جور ?يلم‌ها “?يلم‌?ارسي” گ?ته مي‌شه البته. بازي‌گر نقش زن محبوب‌ترين خواننده ايران، بهترين و مشهورترين‌شان، گوگوش است. بازي‌گر نقش مرد هم خيلي مشهور است. دو شخصيت اول ?يلم با هم در قايقي در درياي خزر که آن زمان هنوز بسيار زيبا است در حال پارو زدن هستند. بعد از مدتي خوش‌وبش:
مرد رو به زن: ديگه تحمل ندارم مي‌خواهم چراغ‌ات را روشن کنم!
زن: چراغ‌ام را روشن کني؟! يعني چي؟!
مرد: يعني مي‌خوام بهت “تجاوز” کنم ديگه!
زن: اوه! از خدامه!
مرد:….
بعد اينها توي قايق پايين مي‌روند و از ديد دوربين خارج مي‌شن.

آن چيزي که براي من شرم‌آور بود واژه تجاوز بود و پذيرش آن از طر? زن! ?رهنگ ما در آن روزها اجازه مي‌داد که چنين کلمه‌اي براي رابطه جنسي و عاشقانه خارج از ازدواج بکار گر?ته شود! تصور کنيد يک ?يلم هندي مي‌ديديد و همين قدر “?يلم ?ارسي”. آيا بازي‌گر مرد به زن مي‌گ?ت I want to r*pe you يا سـک.س؟! آنقدر اين جمله براي آن موقعيت رومانتيک ا?تضاح است که حال آدم را بهم مي‌زند. اين چنين صحبت کردني در سينماي آن زمان يک عر? بوده نه يک ات?اق.

۲) از خوبي‌هاي ديگر اين کانال‌ها اين است با ?رهنگ اجتماعي آشنا مي‌شيم. يارو قل‌چماقي است که پير شده حالا و اول انقلا ?رار کرده و در امريکا زندگي مي‌کنه. مي‌گه: “آره… داشت انقلاب مي‌شد و مردم ريخته بودن توي ميدون راه‌آهن و مي‌گ?تن مرگ بر شاه… درود بر لنين!!” و من هم باهاشون درگير شدم.
مجري که داري سعي مي‌کنه اداي دموکرات‌ها رو در بياره مي‌گه: خب شما هم شعار مي‌دادي درود بر شاه مرگ بر لنين! چي مي‌شد.
يارو “استدلال” مي‌کنه: من چون وطن پرست بودم ر?تم باهاشون درگير شدم!
مجري سعي مي‌کنه گند مهمان غير دموکرات را ماست‌مالي کنه، مي‌گه: يعني اون‌ها به طر? شما حمله کردن و شما باهاشون درگير شدي و از خودت د?اع کردي.
يارو گنده‌بک مي‌گه: نه! من وطن پرست بودم. ر?تم درگير شدم.
همه آدم‌هاي اونجا از استدلال يارو، مزدور ساواکي، خنده‌شان گر?ته!

اين‌ها نمونه‌هاي ?رهنگ ايران است. استدلال کردن آدم‌هاش و طر?داران دموکراسي‌اش. عشق ورزيدن رومانتيک‌شان و مدرن شدن‌شان! يادمان باشد همه‌اش هم مربوط به 25‌سال نيست، اين ما هستيم که ?رهنگ ا?تضاحي داريم.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

?رهنگ ايراني
بازهم مثال‌هايي از نمادهاي زشت ?رهنگ ايراني مي‌آورم:

۱) ?رهنگ ايراني اين است که ورزش‌کاران‌اش در يک بازي بين‌المللي با خودشان دعوا مي‌کنند و کار به کتک‌کاري مي‌کشد چون اين ?رهنگ به آن‌ها ياد داده که در زمان عصبيت و ناراحتي مشکلات‌شان را با مشت و لگد و ?حش حل کنند نه با حر? زدن (حر? زدن و گ?تگو با ?حش ?رق مي‌کنه)
“وقتي نمي‌تواني توپ را بگيري با لگد بزن به کمرش! چون داري مي‌بازي. لگد بزن چون عصبي هستي! چون قوي‌تر است و دارد ترا در يک بازي منص?انه مي‌برد، پس بزن‌اش!”

۲) وقتي يک کره‌اي مي‌آيد ايران و دارد مثل بچه آدم بازي مي کند، آن هم کره شمالي که جزء بدبخت‌ترين کشورهاي دنياست، تو بايد حتما خودت را به عنوان يک ايراني نشان دهي. نارنجک دست‌ساز را روي کره‌اي مهمان من?جر کني تا ?رهنگ غني اسلامي ملي‌ات را به رخ دنيا بکشي!

25 سال خودمان را درون کشور زندان کرديم. به بقيه دنيا راه نداديم بيايند کشور ما را ببينند و ما آن موجودات ?ضايي با ?رهنگ‌تر از خودمان را ببينيم، در نتيجه‌اش 100 سال به عقب ر?تيم! به عقيده من اين‌ها همه‌اش نتيجه اين است که ما بقيه آدمهاي دنيا را مسخره مي‌کنيم و خودمان را برتر مي‌بينيم و شيعه را تنها راه بهشت، مردم را درون اين زندان خود‌ساخته نگه مي‌داريم، غا?ل از اينکه خيلي ?رهنگ پستي داريم!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

روزنامه‌ها تير‌ تپر …
اولي: ?کر مي‌کني دليل‌اش چي بود که دادگاه نتونست قاتل رو پيدا کنه؟
دومي: ?کر کنم دليل‌ش اينه که مدتيه سريال خانم مارپل را پخش نمي‌کنن.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

من خل شدم!آه اين پروژه‌ها من را نابود مي‌کنه. دارم به پوچي مي‌رسم بي‌خود و بي‌جهت!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

آهاي. من هم. احتياج. به . خواب . دارم!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

تاکسي
توي تاکسي نشسته بود. از صندلي عقب دو صداي غريبه با هم حر? مي‌زدند:

مرد- بده اين همه به ?کرتون هستن؟ صبح تا شب دارن به شما ?کر مي‌کنند. آنقدر توي ?کرشون هستين ا?کارشون به تک تک اعضاي بدن‌تون هم مي‌کشه. از سر و صورت و موهاتون گر?ته تا پاشنه پا و آستين و زانو و …. اووووه… ببين چقدر به شما ?کر مي‌کنند

زن- آره ?کر مي‌کنند اونم چه ?کر کردني! کثي? ?کر مي‌کنند. بعدش تصور مي‌کنن اين کثي?ي از آن چيزي است که بهش ?کر مي‌کنند نه از خودشون!

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS