وبلاگی No Comments »

Fact
“Remember, nothing is exact; even this statement”

Balatarin

وبلاگی No Comments »

Atomic Bomb for whom
اين را بخوانيد درباره شلوغ‌کاري هاي امريکا در مورد ايران،… خيلي جالبه

Amazingly, Colin Powell already has launched a repeat of the same strategy that led us to war in Iraq. Based on a single, unvetted intelligence source, he last week accused Iran of attempting to weaponize nuclear warheads to fit on ballistic missiles. It is improbable Iran has any nuclear devises to weaponize (though it is certainly trying to get them, for obvious reasons). But apparently just an accusation is enough to justify preemption. And we recently sold Israel several hundred deep-earth penetrator bombs. It is safe to bet they are not for destroying tunnels between Egypt and the Gaza Strip.
… {continues here}

Balatarin

وبلاگی No Comments »

آهنگر دادگر و ?وتسال

Balatarin

وبلاگی No Comments »

In vain… In vain…

Balatarin

وبلاگی No Comments »

arabian gulf
خلیج عربی
الخليج العربي

خليج ?ارسي يا Persian Gulf
اين قرار است بشود بمب گوگلي: چون آدم‌هاي زيادي به اين لينک مي‌دهند (يعني شما هم لينک بدهيد)، گوگل اين ص?حه را به بالاي ليست خود مي‌برد. پس از آن، هر کس خواست به دنبال اين اصطلاح اشتباه بگردد، سر از آن ص?حه در مي‌آورد و متنبه مي‌شود. براي توضيحات بيش‌تر به لگوماهي رجوع کنيد.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ما نوشتيم‌اش!
گزارش پروژه پاياني شناسايي را هم نوشتيم… اما عجيب است وقتي شروع کرديم 3 بعد از ظهر بود و بعد شب شد ولي الان روز است. عجيب است!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

شناسايي سيستم ها!!
عجب کتابتي کرديم اينجا… بيچارگي اينجاست که هنوز اصلي را ننوشتيم و ?رصت تمام است!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

براي سکوت
تصميم گر?تم اينجا جور ديگري بنويسم.
———————————-
زيستن معني به خصوصي دارد.
زنده بودن.
بودن،
کلماتي بدون معني ولي ما ناگزير از آن
تصميم گر?تم جور ديگري اينجا بنويسم.
شايد عمودي.
شايد به زباني که در آن خشم نباشد.
شايد به زبان سکوت.

زيستن معناي به خصوصي دارد.
و درک‌اش شايد نتيجه تغييري ناگهاني باشد.
نروني در مخچه، يا چيزي شبيه به اين
ناگهان جهش کند.
زيستن معناي به خصوصي دارد که ناگ?تي است.
ناگ?تني!

و آنچه از گ?تن‌اش ناتواني، بي شک درباره‌اش هيچ نمي‌داني.
زندگي بدون گ?تن آنچه مي‌داني، بي‌معني است.
و آنچه مي‌گويي محدود به کلماتي بي‌معني است.

Balatarin

هلو

وبلاگی No Comments »

حلول عيد بخوربخور و ديده شدن نخستين باره ماه با چشم مسلـح، همراه با ورود به عصر کپلر و گاليله را به همه برادارن تبريک عرض مي‌نمايم و اميدوارم که هميشه، همينطور در حال پيشر?ت باشيم.
——-
براي آشنايي عزيزان با نجوم بايد عرض کنم که کپلر در سال 1571 به دنيا آمده و 1609 اولين بار قوانين حرکت کره‌ها را بيان کرده و الان سال 2004 ميلادي است. عزيزان زحمت بکشند ت?ريق کنند.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

گله‌اي اما نه ?له‌اي
A huge swarm of red-billed queleas returns to the communal roost at dusk, Okavango Delta, Botswana. -- Courtesy of dsp.jpl.nasa.gov/members/payman/swarm
هوررا بعد از يک ه?ته ايده‌ام جواب داد Swarm روي LOLIMOT کار کرد. خوب هم کار کرد! اما اين باگ هم خيلي چيز نامرديه‌ها… آدم رو در يک قدمي رسيدن به جواب، نوميد نگه مي‌داره!
امروز به خودم قول داده بودم اين را درست کنم و درست شد. البته ساعت 2 نيمه‌شب.

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS