فکرش را بکن

وبلاگی 3 Comments »

اگه همين امشب تهران زلزله بياد چي مي‌شه?
من که بيدارم

Balatarin

خبر روز

وبلاگی 1 Comment »

اين خبر را اينجا نقل مي‌کنم که بعدا بدانم در چه روزگاري زندگي مي‌کردم

دولت در اين لايحه درخواست کرده بود به منظور تامين منابع مالي براي جبران کسري بودجه جاري به ميزان سه هزار و دويست ميليارد تومان را از صندوق ذخيره ارزي و فروش شرکت هاي دولتي تامين کند. درخواست پنج باره دولت طي ده ماه گذشته براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي آن هم براي مصارف جاري بهت و تعجب نمايندگان را در پي داشته است، به گونه يي که احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس طي ديداري با محمود احمدي نژاد به او يادآور شد تزريق سه هزار ميليارد تومان ديگر نقدينگي به کشور خطر تشديد دوباره تورم را در پي خواهد داشت. توکلي به احمدي نژاد توصيه کرد به جاي برداشت از صندوق خالي ذخيره ارزي به فکر حذف سه هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني کشور و اضافه کردن آن به بودجه جاري کشور باشد. محمود احمدي نژاد هم به ناچار با اين پيشنهاد موافقت کرد. در پي اين توافق بود که کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم با تغيير لايحه متمم بودجه به لايحه اصلاحيه بودجه تصويب کرد تا ميزان سه هزار ميليارد تومان جابه جايي بودجه يي از اعتبارات عمراني به اعتبارات جاري صورت پذيرد.

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS