پاپ سولوژنوس

لبخند بزن 4 Comments »

رامين افشا مي‌کند و ممکن است به دليل اين پست مورد خشم ملوکانه‌ي حضرت پاپ سولوژنونس اول قرار بگيرد اما اين خطر را به جان مي‌خرد!نقل است که پاپ در جواني چهره‌اي خندان و بشاش داشت و توپول موپول مي‌نمود و هرآيينه که از او عکس گرفتي، هاله‌اي از نور حول سرش نماين مي‌گشت.

Sologenus I

اين عکس به طور اتفاقي هنگامي که محافظان حضرت پاپ در حال دور کردن مريدان بودند توسط بزرگ لرد زمين و زمان گرفته شده و به طرز مرموزي به دست رامين رسيده و آن را بدون درگ منتشر نموده است. همانطور که در عکس مشخص است محافظان حضرت به دليل همراهي هاله نور، دستاني نوراني دارند و با دادن آدامس به مريدان از عالم بالا، سرشان را گرم مي‌کنند تا مزاحم پاپ سولوژنوس نشوند.

پاپ بزرگ در اين عکس در حال بيان اين جمله است:” بله، فرزندم، ما شما را نصيحت مي‌کنيم به نيکي و صبر، باشد که خداوند همه‌ی ما را ببخشايد، آمين!”

Balatarin

درد

وبلاگی No Comments »

آنچنان درد در استخوان‌ام مي‌پيچيد که خواب‌ام نمي‌برد. ساعت سه و نيم بامداد است اما مرا توان خوابيدن نيست. هر لحظه به آن ابلهي که اين بلا را بر سر انگشت من آورد، لعنت مي‌فرستم.

Balatarin

I Wanna Be Free

وبلاگی No Comments »

I wanna be free and live without warning

Balatarin

سال نو مبروک

وبلاگی No Comments »

سال نو مبارک اينا… بعدا بيشتر مي‌مبارکم(:

Balatarin

Culture of Death

وبلاگی No Comments »

Culture of Death

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS