خواجه نصير بدرود! (ادعيه خلاصي از KNT)

وبلاگی 9 Comments »

خدايا مارا ببخش و بيامرز. خدايا اين داغ خواجه نصير را از پيشاني ما پاک بگردان. خدايا، اگر بنا بر اشتباهي زماني به ديار خواجه پاي نهاديم، مارا ببخش و بيامرز. امروز که پس از دو هفته دويدن در ساختمان مرکزي، بعد از 3 ماه شروع پروسه، بعد از 9 ماه از روز دفاع، و بعد از 9 سال ورود به اين خراب شده، ما را به خلاصي از خواجه نصير بشارت دادي و ما را به دريافت گواهي مدرک فوقولانس مشرف نمودي، دانستيم که هنوز هم براي ما اميدي هست. خدايا، خيلي بزرگ و گنده و بزرگوار هستي! مارا همواره وا رهان! خدايا قول مي‌دهيم ديگر چنين خبطي نکنيم تا چنين داغي ديگر بر پيشاني‌مان نزني!

خدايا مرسي!

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS