از زندگی ام

وبلاگی, روزمره, روزگار من 6 Comments »

همیشه دلم می خواست این را در یک نوشته بلند بنویسم و دقیق شرح بدهم اما الان فکر کردم شاید هیچ وقت این کار را به موقع اش نکنم. می خواستم بنویسم که

مادرم! صمیمانه ازت متشکرم! تو همیشه فرشته زندگی من هستی. نه به تعارف بلکه به معنی واقعی. تو نه تنها برای من فرشته بودی بلکه هرگز کسی را مانند تو ندیدم و نخواهم دید: چنین مهربان، ایثارگر، مقاوم، سخت کوش، خلاق و البته دکتر. بعد از سال ها، حال اندکی از حقی که بر گردنم داری را می فهمم و هر روز نگاه مهربان ات را به خاطر می آورم. می دانم تشکرم در مقابل آنچه برایم کردی و می کنی هیچ است اما گفتم که نا گفته نماند. گفتم که بدانی که قدر ترا می دانم حتی اگر نتوانم به جای بیاورمش.

پدرم! ذره ذره وجودم ستایشگر توست.تو را می ستایم چون سخت کوش و مهربانی. حال بعد از سال ها می دانم درشتی هایت همه از سر مهربانی پدرانه بود و راست کرداری و ساده زیستی ات همه از آن شعار ایرانیان قدیم سرچشه می گرفت که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک. هر شبی را که برای کوششی تا به صبح بیدار می مانم ترا به یاد می آورم که اسطوره کوشش و درستکاری هستی. دکتر جان؛ این نیز بگفتم که بدانی که قدر ترا می دانم حتی اگر نتوانم به جای آورمش.

آی که دلم براتون تنگه تنگه.

Balatarin

missing ‘{‘ before ‘:’

فني, دکترانه 1 Comment »

این را اینجا می نویسم که اگه یه بد بخت دیگه هم این مشکل رو داشت توی اینترنت گشت راه حل را پیدا کنه نه اینکه یک ساعت وقتش تلف بشه.

Found the solution for this: If you’ve ever figured out what stupid C++ compiler means by “: error C2143: syntax error : missing ‘{‘ before ‘:'” you are a geneous geek.

If you are running x64 windows and compiling a .c file in MATLAB and you’ve already seeing this error even after all the necessary changes in the header file, you may want to change the extension of the file into .cpp! VS C++ 2008+ compiler automatically considers .c files as old C files and .cpp files as C++! No other workaround!

C++ compiler is stupid! Matrix stupid!

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS