وبلاگی Add comments

خانه کتاب ايران؟!
نادر نوشته:
احساسات کمتر قاعده مند به نظر ميان، به اين خاطر که به ما نزديک تر هستن و بهتر اشتباه بودن قاعده هايي که بهشون تحميل ميشه رو مي?هميم.

—-
و من ذوق کردم از نوشته‌اش.

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS