مدریت فازی

کتاب Add comments

“مديريت دروني زماني جنبه خلاق و مفيد پيدا مي‌كند كه همراه با آگاهي در بستر تكامل اجتماعي باشد وگرنه در نظم ارتدوكسي حاكم بر دوران قرون وسطي كه كليسا را حدود 1000 سال بر سرنوشت مردم حاكم كرد و ايستايي و عقب‌گرد تاريخي شديدي بدنبال داشت نيز، نوعي مديريت دروني ـ مذهبي با استفاده از ناآگاه توده‌هاي مردم نمود پيدا كرد و در طول آن دوران منجر به تكفير دانشمندان و متفكران گرديد.
حزب نازي آلمان نيز از يك نوع ارتباط دروني بين افراد مجموعه سود مي‌برد كه همان نژادگرايي افراطي آريايي بود.” — مديريت فازي!

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS