وبلاگی Add comments

اولين موي س?يد!
ه?تمين کن?رانس دانشجويي مهندسي برق ايران…
آه! احساس پير شدن مي‌کردم! اولين باري که در کن?رانس شرکت کردم، کن?رانس دوم بود و الان کن?رانس ه?تم! امروز توي آينه، توي کن?رانس، اولين موي س?يدم را ديد. بچه که بودم هميشه ?کر مي‌کردم وقتي که موهاي س?يد پيدا کنم ديگه بايد پير مرد شده باشم! يا ماکزيمم سن دايي مصط?ي! هاه!….

حالا محمد را بگو که چند سال از من جوون‌تره و موهاش کلي س?يدک داره(;

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS