وبلاگی Add comments

سري که دل‌درد داره را دستمال س?ره مي‌بندند
اين آقا اول انقلاب جزو شوراي انقلاب ?رهنگي بود و حالا چنين نظري داره:

بي‌بي‌سي:
به عقيده سروش دانشگا‌?ه‌?ها محل رشد انديشه سکولار اند زيرا به دانشجويان علم سکولار را آموزش می‌?دهند و به اين ترتيب انديشه سکولار ناخودآگاه در ذهن ا?راد جای می‌?گيرد.

سروش ?لس?ه اسلامی را به دليل نوع تبيينی که از جهان ?ارغ از م?اهيم دينی می کند سکولار ناميد ولی در برابر، عر?ان اسلامی را از عالم سکولاريسم دور دانست: “عر?ان همه جهان را زير اسماء الهی می‌?داند و جهان را تجلی خدا و عار?ان را قهرمانان تجربه دينی‌ معر?ی می‌?کند.”

—————————
?کر کنم تنها ات?اقي که با وقوع انقلاب در ايران ا?تاد اين بود که طبقه تحصيل کرده بدبخت‌تر شدند. عقايد بعد از 25 سال دوباره دارد همان مي‌شود که بود. واقعا عجب دل‌دردي داشتند ملت که منقلب شدند!

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS