وبلاگی Add comments

مغز ?ندقي
يه شخص خيلي مهم ديگه امروز گ?ته: ن?رين بر شما مردمي از آمريكا كه به اين جنايات راضي هستيد!
اگه از ?ردا تو امريکا تو?ان مو?ان اومد بدونيد علت‌اش چي بود.

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS