وبلاگی Add comments

ورونيک


ساعت ۳ نيمه‌شب بود. براي اولين بار ?يلم زندگي دوگانه ورونيک (The Double Life of Veronique) را که divx بود گذاشته بودم ببينم. تصورش را بکن. همان موقع که ورونيک اول مرد و د?ن‌اش کردند. همان موقع که ?يلم به ?رانسه مي‌رود (و از نزديک‌ترين حالت ممکن ورونيک دوم را نمايش مي‌دهد)، پدرم آمد بالاي سرم گ?ت: اين چيه؟! ?يلم سينماييه؟! من هم خودم را کنترل کردم براي حدود يک دقيقه، نه Pause کردم و نه نگه‌اش داشتم. گ?ت برو بخواب، اينها چيه نگاه مي‌کني. من هم وقتي روي‌اش را برگرداند چند دقيقه ?يلم را جلو بردم. لابد ?کر کرده اين پسره داره ساعت ۳ نيم‌شب چه ?يلم‌هايي مي‌بينه((:

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS