دوشنبه همگي امروز

وبلاگی Add comments

دوشنبه همگی امروز
يکي بود يکي نبود، روزگاري بود که حر? زدن جرم بود، زيستن ننگ، عشق ورزيدن گناه، دوست داشتن وسوسه، راستي ممنوع، دروغگويي شغل رايج. اون زمونا حماقت پاداش داشت و هرچه نادان‌تر ارجمندتر بوديم. اينطور بود Expected value اجتماع به سمت سطل آشغال متمايل شد!

مي‌داني آن زمان ما زنده بوديم!
———————————————
رسالت: کدام اندیشمند در زندان است؟
رسالت در ياداشتي با اشاره به تيتر اول روزنامه ديروز ايران كه به نقل از رئيس جمهور آورده بود: انديشمندان نبايد براي بيان عقايد در زندان بمانند، تصريح كرده است: هر كس، ابتدائا، اين تيتر را ببيند از خود سئوال مي‌كند ، اكنون چند انديشمند به دليل بيان عقايد خود در زندان به سر مي‌برند؟ اين سئوال ، پرسش ديگري را در ذهن تداعي مي كند و آن اينكه؛ مگر جمهوري اسلامي يك نظام قرون وسطايي است كه انديشمندان خود را به صر? بيان عقايد زنداني مي‌كند؟! تا آنجايي كه ذهن جامعه ما ياري مي كند حتي يك زنداني را نمي توان نام برد كه به جرم بيان عقايد در زندان باشد. اگر آقاي رئيس جمهور كسي را سراغ دارند بايد در آن نشست نام مي بردند و ياد او را گرامي مي داشتند. پس چنين نسبتي به نظام آن هم ا سوي شخصيتي چون خاتمي يك ج?اي آشكار است. سئوال اين است كه چرا چنين بي مهري و ج?ايي صورت مي گيرد؟ تنها ?رد هتاك و ?حاشي كه برخي مدعيان معتقدند او به دليل بيان عقايد در زندان است، آقاي هاشم آقاجري است كه آن هم، اكنون، در بيرون زندان به سر مي برد. وي در يك دادگاه صالحه محاكمه شده و به اتهام اهانت به دين، مجرم شناخته شده است. جناب آقاي خاتمي! آيا اين حر?ها از جنس بيان عقايد است؟ آيا اهانت به دين نوعي عقيده است كه بايد محترم شمرده شود؟! جناب آقاي خاتمي چرا چنين بي مهري به نظام بايد از سوي شما صادر شود؟ آيا اصل 121 قانون اساسي جزء اصول قانون اساسي كشور نيست؟ چرا حر?ي مي زنيد كه نقض آشكار اين اصل كليدي است؟ اين نوع اظهارات نپخته و نسنجيده در چنين اجتماعاتي ?ردا توسط بدخواهان و محا?ل به اصطلاح حقوق بشري به عنوان يك مدرك عليه نظام مورد استناد قرار مي گيرد.

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS