اگر اکثريت ناراضيند…

روزگار من Add comments

اين را قبل از آنکه درباره شرکت در انتخابات تصميم بگيريد بخوانيد:

دوست لبنانی​ام -يوس?- بر اين باور است که ما ايرانی​ها مردمان بسيار خوشبختی هستيم که کشورمان آرمان شهر جمهوری اسلامی است. يوس? يک پسر به ظاهر امروزی است. برنامه​نويس کامپيوتر است. اهل مطالعه است و اطلاعات عمومی خوبی دارد. وقتی از مشکلات کشورمان برايش می​گويم، شگ?ت زده می​شود. باور نمی​کند. سکوتی معنی​دار مي​کند… {ادامه مطلب از وب‌لاگ يادگاري}

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS