عنايات الهي

روزگار من Add comments

امروز يكي از برداران بسيار اساسي مسوول يك جاي خيلي مهم دانشكده به دو دختر دانشجوي ارشد ما كه در كنار پله نشسته بودند و لابد لبخند به لب داشتند گير اساسي داد و تهديد كرد كه به كميته انظباطي مي كشاند شان و با الفاظ ركيك به آنها توهين كرد. همه اين توهين ها به اين علت بود كه آنها زنده بودند و لابد زيباتر از آن آقا و روي سكوي كنار پله نشسته بودند و يك دختر نبايد موقعي كه ديده مي شود بنشيند و لبخند هم بزند .

صل علي محمد بوي فرشته آمد

Balatarin

2 Responses to “عنايات الهي”

  1. SoloGen Says:

    حال‌ام ازشان به هم مي‌خورد!

  2. Hermione Says:

    dalayele digari ham hast, masalan inke be oon agha tavajohi nemikonan!(ma ham az ina darim! )

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS