هسته!

روزمره Add comments

راهپيمايي نمازگزاران در حمايت از انرژي هسته‌اي!!! به ?وتوبلاگ سامان اقوامي مراجعه کنيد…

البته ?وتوبلاگ هاي سايت عکاسي دات کام با ?اير?اکس دوست نيستند و ?قط براي IE درست کارمي‌کنند

Balatarin

2 Responses to “هسته!”

  1. gheshgheregh Says:

    به قدر کا?ي تو اين بيست و چند ساله ساله ديديم . ديگه بستمونه.
    توام با اين پستات يا از شيخ پشمک مي‌نويسي يا از بر وبچ بسيجي که الهي من قربون اون مرامشون برم. خوب که چي ؟

  2. Ramin Says:

    خب من از روزگارم مي‌نويسم.

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS