آمد

روزگار من Add comments

اين روزها در تهران، کرج، قزوين و قم وبا آمده است. اين را نوشتم که اگر کسي سال‌ها بعد اينها را خواند بداند که اين‌روزها ?قط رئيس جمهور جديد نيامده است وبا هم آمده است.

Balatarin

3 Responses to “آمد”

  1. لرد شارلون Says:

    مسأله این است که کدام بدترند!

  2. جادي Says:

    خيلي بانمک بود. در ضمن به قول اين مثل قديمي، ثابت مي شه که خدا خيلي از ما بدش مي ياد که دو تا بلا رو با هم ?رستاده‌!

  3. بليلي Says:

    آمد خيلي با حال بود! اي كاش نمي آمد دومي گرچه خوش آمد اولي به كوري چشم ولي.

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS