نسبيت انيشتن: 6ماه استکبار معادل …

وبلاگی Add comments

خبر جالبي راديو فرانسه مي‌گفت
اگر با همين ترتيب نفت و گاز صادر کنيم ايران براي 80 سال ديگر نفت و 170 سال ديگر گاز دارد و درآمد کلش 5000 ميليارد دلار
خواهد شد! هوورا….
فقط نکته اينجاست که اين درآمد معادل درآمد يک سال ژاپن و 6 ما امريکاست….

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS