سولوژن

روزگار من Add comments

بسيار متاسفم‌ام که سايت سولوژن را فيلتر کرده‌اند. اصلا نمي‌فهمم که چرا بايد سايت او را فيلترکنند. لابد به جرم توهين به مقام مقدس پاپ! جدا اميدوارم هرچه زودتر از اين مملکت بروم!

سولوژن، آيا يادت هست که در همان جلسات کذايي فرار مغزها حرف از حد آستانه مي‌زديم؟ اينکه آدم‌ها تا کي به رفتار مثبت اجتماعي ادامه مي‌دهد، تا کي خودشان را وقف ديگران مي‌کنند؟ براي من مدت زيادي است که آن حد رسيده و حتي خيلي بيشتر گذشته. جديدا تبديل به تنفر شده.

Balatarin

3 Responses to “سولوژن”

  1. SoloGen Says:

    آره! واقعا عجب ?اجعه‌اي است! به اين رسما مي‌گويند “دهان‌بند زدن” به آزادي‌خواهان و ديگر مردمان.

  2. لرد شارلون Says:

    من هم متأس?م که سایت سولوژن را ?یلتر کرده?اند، ولی ای رامین! ای مستکبر! تو بدان که این کار تو بود!! به خودت لینک داده?ای و اسم سولوژن را گذاشته?ای. پس این خود ?تو بودی که با او دشمن بود! پس تو باید ?یلتر او را برداری و شام بدیD:

  3. Ramin Says:

    چه جالب((: الان درست‌اش مي‌کنمP:

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS