قرمه‌سبزی

لبخند بزن Add comments

احمدی نژاد حتی غذا هم کم می‌خورد. مردان خدا همیشه جلوی دوربین کم غدا می‌خورند.

اینجا ببینید

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS