سخن روز

لبخند بزن Add comments

در روايت داريم: از بس ورزش نکرديم دنبه شديم ر?ت!

Balatarin

2 Responses to “سخن روز”

  1. SoloGen Says:

    دو نقطه دی!!!

  2. Mafshar Says:

    آقا پست خيلي خدايي بود.

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS