شهلا

لبخند بزن Add comments

پر?شور احمدي نژاد را از نصيري ?وتوز ببنيد.

Balatarin

2 Responses to “شهلا”

  1. hadiseh Says:

    سلام
    در مورد سوالی که در سایت عکاسی پرسیده بودی … ایل?ورد ?یلمی دارد که نوعش dlta است . از iso 400 تا 6400 را پوشش می دهد و کار کردن باهاش ?وق العاده است من این ?یلم را از خانه عکاسان خریدم و برای چاپش هم کسی را سراغ دارم که انگشت به دهان می گذاردت . اگر خواستی بهت معر?ی می کنم

  2. hadiseh Says:

    نوع ?یلم delta است .

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS