نبض زمان ما

وبلاگی Add comments

نبض زمان
خيلي دلم مي‌خواهد اين کتاب را داشته باشم. مجموعه عکس نبض زمان از حسن سربخشيان

“در ميان عکس های از اين دست عکس صفحه ۴۶ يادآور روزهايی است که هاشم آغاجری را به اعدام محکوم می کردند. در اين عکس دستهايی از پشت ميله ها بيرون آمده است تا تصوری را که از واقعه در ذهن اهل فکر ايران ( و در اينجا دانشجويان دانشگاه تهران ) وجود دارد، بيان کند. ما تنها دست ها را می بينيم و از حرکت آنها به فکرهايی پی می بريم که در سرها جريان دارد. ميله های دانشگاه نيز حالت نمادين به عکس داده. اين يکی از بهترين عکس های سربخشيان است.”

Balatarin

One Response to “نبض زمان ما”

  1. SEEKING LIFE » س?ارش کتاب Says:

    […] بض زمان حسن‌سربخشيان که پيش از اين نيز درباره‌اش نوشته بودم را آنلاين س?ارش بدهم. بعد از وارد کردن اطلاعات‌ام […]

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS