سخن تاريخي

سخن روز Add comments

“اگر بخواهیم دنیا را اداره کنیم که چنین وظیفه ای هم داریم، قم باید پیشتاز باشد” -الف‌نون

اين جمله تاريخي است و سال‌ها بعد بسيار بهش رجوع خواهند داد . من اين را همين امروز ثبت کردم.

Balatarin

2 Responses to “سخن تاريخي”

  1. لرد شارلون Says:

    مثل اين که بايد خوش‌حال باشيم که ايران از نظر صنعتی و نظامی پيش‌رفته نيست. اصلاً حوصله‌ی يک جنگ جهانی ديگر را نداشتم.

  2. Ramin Says:

    چند روز ديگه هم مي گه ما بايد دروازه هاي تمدن را گشاد كنيم و قزوين بايد…

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS