از سايت انتخاب

روزگار من Add comments

خزعلي: اغلب پسراني كه به دانشگاه مي‌روند به خاطر دخترانی با مانتوهاي رنگارنگ، كوتاه و تنگ است!
(لينک)

Balatarin

One Response to “از سايت انتخاب”

  1. لرد شارلون Says:

    اينو که راست گفته :D

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS