من ثابت می‌کنم

فني, لبخند بزن, روزگار من Add comments

من ثابت می‌کنم همه چیز مستطیل است، همه چیز وابسته به همبافت است و با معماری سلسله مراتبی قابل توصیف! همه چیز یادگیری است و همه چیز swarm است! و همه چیز می‌تواند همبافت باشد یا نباشد، همه چیز وابسته به ناظر است و همه چیز صندلي است!

مطالب مرتبط:

1- همه چیز Pole Placement است

2- همه چیز صندلي است

Balatarin

One Response to “من ثابت می‌کنم”

  1. آرماتيل Says:

    البته آدم خوش‌خوشان‌اش مي‌شه وقتي باهوش بودن دوستان‌ش براش مسجٌل مي‌شه؛ يکي از معيارهاي هوش‌مندي گويا توانايي تعميم هست و اينکه بتوني بگي «فلان چيز بهمان چيزه!».
    و البته‌تر‌(!!)‌ اميدوارم يک روزي بيايي و ثابت کني «همه‌ چيز کشک است!»‌ يا حتي «همه چيز هيچ‌چيز است!».

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS