خوش خوشان

روزمره Add comments

چندتایی از مطالب قدیمی‌ام را خواندم از خودم خوش‌ام آمد! چقدر خوب می‌نویشتما…. (:

Balatarin

2 Responses to “خوش خوشان”

  1. SoloGen Says:

    آره!‌ گاهی آدم این‌طوری می‌شه. گاهی هم به نظرش می‌رسه قبلا چقدر خنگ بوده که توی اون کمینه‌ی محلی مثل سنگ گیر کرده بوده، نه؟!

  2. yassi Says:

    :)

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS