چگونه از لینوکس Remote Desktop کنیم

فني Add comments

من را نمی شود طرفدار پر و پا قرص لینوکس به حساب آورد چون به طور معمول ازش استفاده نمی کنم اما همیشه تحسین اش می کنم. امروز برای پژوهشی که دارم انجام می دهم به برنامه ای احتیاج پیدا کردم که تنها نسخه لینوکس آن در دسترس ام بود و به راحتی کامپایل می شد. در لینوکس آن را دانلود کردم و سریع کامپایل. بعد از استفاده باید نتایج را به کامپیوتر سرور می رساندم که ویندوز بود. فکر کردم شاید Remote Desktop ایده خوبی باشد. جستجو کردم دیدم، بله از لینوکس هم می شود Remote Desktop کرد بر روی XP. با یک خط دستور ساده که از این سایت گرفته بودم کارم راه افتاد و یک ویندوز زیر دستم داشتم که در رایانه آن ور اطاق اجرا می شد.

rdesktop 192.168.1.17

Balatarin

One Response to “چگونه از لینوکس Remote Desktop کنیم”

  1. MVB Says:

    God bless Linux…

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS