وب لاگ های دیگرم

امریکا, روزگار من Add comments

جدیدا دو جای دیگر هم مشغول نوشتن هستم. البته بگونه ای متفاوت

اولی در وبلاگ شخصی ام در قسمت تحصیلات تکمیلی دانشگاه UCF است. برای یک ترم وبلاگی در آنجا خواهم داشت که هفته ای حداقل یک بار خواهم نوشت.

و دومی وب لاگ برنامه نویسی است برای OpenCV که کتابخانه متن باز بینایی رایانه است و در آن از تجربه های برنامه نویسی ام می نویسم.

اینجا هم قصد دارم بیشتر بنویسم. کم کم.

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS