تخ آباد

دکترانه Add comments

این را در یکی از گروه های FaceBook پیدا کردم. گروه Tex. در توضیح اش نوشته

Tex Group

ترجمه متن داخل عکس: به نظر شما تخ (تک، به فتح ت) س.ک_سی ترین روش حروف چینی برای عبارت ریاضی نیست؟

اگر این گروه برای شما بی معنی است پس شما به احتمال زیاد یا در رشته ریاضی تحصیل نمی کنید یا این که جزء هیچ کدام از این گروه ها نیستید: فیزیکدان ها، عرب زبان ها، آمار احتمالات کارها، مهندسان و(البته) خل مشنگ ها!.

Balatarin

4 Responses to “تخ آباد”

 1. سولوژن Says:

  ربط به عربی و خل‌مشنگ‌ها در چیست؟! مخصوصا اولی!

 2. Ramin Says:

  من چه میدانم اما گمان می کنم علت اش این است که بی ربط است.

  خل مشنگی هم که دیگه گفتن نداره… تابلوئه

 3. سهیل Says:

  من فکر کنم اون “خل مشنگ” آخر در واقع ldots\ بوده که “\”ش جا افتاده. در واقع فقط یه “…” معمولی بوده…

 4. Ramin Says:

  به سهیل:

  درست می گویی! فکر کنم خل مشنگ من باشم که اشتباه کردم….

  تصحیح اش می کنم(:

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS