یاران جان جانی

روزمره Add comments

امروز با خبر شدم یکی از یاران جان جانی در حال گرفتن پذیرش از یکی از دانشگاه های همین اطراف است. خیلی خوشحال شدم. مهسا هم همین طور. به امید اینکه ویزا را راحت بگیرد و به اورلندو هم سر بزند و با هم برویم دیزنی!

بعدا که اجازه داد خواهم گفت کیست (:

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS