لحظه ای که می گذرد

سخن روز Add comments

“Treasure your moments, even the mediocre ones, and forget the bad ones. Because they won’t repeat for you nor anyone else.” – Ramin (Raminia)

هر لحظه ای که شاد بودی را آنگونه به خاطر بسپار که انگار تنها لحظه ای است که وجود داشتی. لحظه های عادی ات را نیز. روزها و لحظه های بدت را فراموش کن. یادت باشد آنچه بر تو گذشته است هرگز تکرار نمی شود نه برای تو، و نه برای هیچ کس دیگر. این سرمایه زندگی توست، گرامی بدارش. هر لحظه را با ولع تمام ببلع. این مهم‌ترین چیزی است که در زندگی آموخته‌ام.

Balatarin

One Response to “لحظه ای که می گذرد”

  1. Reza Says:

    بسیار زیبا…

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS