اشکال فنی

مدیریت سایت Add comments

سرور سایت دچار مشکل شده بود. گویا هارد دیسک ای که سایت من رویش ذخیره شده بود ، به رحمت ایزدی رفته بود. دوباره سایت به یاری دوستان بلو هاست برگشت.

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS