خواب

روزمره Add comments

خواب ام می آید

فردا جلسه دارم و کارهایم ناتمام است

دزد شیشه ماشین را شکسته و GPS را برده.

شیشه سفارش دادم از پیتزبورگ بیاید.

به جای 215 دلار، 40 دلار خواهم پرداخت

در رویا ام یوتیوب را بهتر خواهم کرد

خواب خواهم دید

پنل در ماشین را با دست خواهم کند

شیشه جدید جا خواهم انداخت.

GPS جدید خواهد رسید. مثل روز اول.

حقوق ام کو….

حقوق ماه ام نیامده است

کفش هایم کو؟

دزد آمده است

Balatarin

One Response to “خواب”

  1. خنگ خدا Says:

    آخی! چه دزد بدجنسی! البته نبايد GPS رو تو ماشين جا می​گذاشتين ولی پيش مياد ديگه فدای سرتون.

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS