دست نامرئی بازار – آدام اسمیت

کلیک کنید

Invisible Hand of Market - Adam Smith

توضیح: آدام اسمیت را بعضی پدر اقتصاد بازار آزاد می‌شناسند که نظریه «دست نامرئی بازار» از اوست. در یک جمله، این نظریه عقیده دارد که در یک اقتصاد آزاد، فعالیت‌های اقتصادی خود به خود و بر اساس عرضه و تقاضا نظم می‌گیرد و احتیاج به دخالت دولت وجود ندارد. دولت فقط باید قوانین را اجرا کند و آن هم قوانینی حداقلی که دست فعالین اقتصادی را کاملا باز بگذارد.

Tags: ,

One Response to “دست نامرئی بازار – آدام اسمیت”

  1. حسین کوهساریان says:

    نظم خودجوش هایک

Leave a Reply