بازهم ترجمه گوگل

اینترنت Add comments

نوشته قبلی ام را در مورد ترجمه فارسی گوگل خوانید؟ امروز ترجمه اش را خواندم کاملا مطابق میل ام بود: بی معنی!

All Davni Google Did Farsi translation problem? Here is the mirror I do not particularly Tony Teachers Special Frvnd Fkhsh I write unless deliberately written Ghlz might bâshi! Dust of the earth in their upper body wind! Tofu

اما بقیه نوشته ها را انصافا خوب اتوماتیک ترجمه کرده. نامرد هر روز هم بهتر می شه. خودتان امتحان کنید این لینک ترجمه انلگیسی وبلاگ ام است.

Balatarin

One Response to “بازهم ترجمه گوگل”

  1. حجت Says:

    خداییش باحال بود! از یه طرف توفو رو درست املا کرده (Tofu) از طرف دیگه «باد» آخر عبارت «خاک بر سرشان باد» رو ترجمه کرده Wind!!!

    باشی رو هم خوب اومد! نامرد رو هم کرده Treatment!!!

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS