وبلاگی Add comments

لعنتي با خودت هستم چرا شک مي‌کني!
کجا بودي آخه … مي‌خواستم باهات حر? بزنم امشب! هاه! دورو برشو نگاه می‌کنه! منو ببين… ببين که دارم با خودت حر? مي‌زنم! هيچ چيز عجيبي ات?اق نيا?تاده. هيچ! جز اينکه تو هستي…

امشب خوابم نمي‌بره چرا…

– يک چيزي… 3 ساعت برنامه نويسي و در تمام مدت آهنگ innuendo از Queen را گوش کردن! تجربه نامو?قي نبود اما ديگه دلم نمي‌خواهد تکرارش کنم.
(براي يک ساعت بعدش It’s a kind of magic)

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS