وبلاگی Add comments

هي با تو هستم… چند برابر چيزي که مي‌بيني دارم انرژي مصر? مي‌کنم و تو ?قط يک انگاره‌اش را مي‌بيني!

— توجه: در مصر? انرژي صر?ه‌جويي نماييد، انرژي‌ها از منابع تجديد نشدني بدست مي‌آيند.
(حداقل در يک محدوده مشحص زماني)

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS