ققنوسوفرنیا

وبلاگی, روزگار من Add comments

ققنوس گفت، اینور بشکنم یار گله داره
اونور بشکنم این گله دارهhonarieh_Tara_1_400

صلب و ناآرسته برخاست، سُر خورد
چون کلام من روی کیبرد.

قدم ها سنگین، پر ز درد، پر ز راز، از خود مطمئن
گیج و سردرگم،
دست های من نیز و دکمه ها

جایم عوض شده است، جای کاما، همزه روی دندانه
و بسی چیز دیگر.

ولی چه باک، عمودی نویسی همچنان شعر است
و من هنوز زنده‌ام.

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS