وبلاگی Add comments

واي عجب بارونيه… !
نمي‌دانم شما هم چنين چيزي داريد يا نه. اما من يک ن?ر رو دارم که درست روي نقطه‌ي نوسان من قرار داره. يک قطب ناپايدار نوساني (بلکه ناپايدار مرزي!) يک ن?ر که ه?ته‌اي 2 بار زيارتش مي‌کنم. به هر حال هيچ نتوانستم موقعيت بهتري برايش دست و پا کنم. هنوز که هنوز است روي نقطه‌ي نوسانم قرار دارد. به هر حال يک راه حل مساله اين است که با کنترل شرايط مساله نگذارم سيستم به مرز ناپايداري برسد.

— تو هم با من نبودي… توهم مؤمن نبودي….

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS