وبلاگی Add comments

من الان در سايت دانشکده هستم و کلي نوشته بودم ولي وسط کار پنجره بسته شد و نوشته‌هايم نابود!
اين را ?قط از آن نوشته‌ها ذکر مي‌کنم:

من گر?تار يک شيرماهي شده‌ام که ?يلتر درس مي‌ده! يک شيرماهي نر!!

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS