وبلاگی Add comments

ميشولک:
“خلاصه اين که پتانسيل‌های درونی تو برای هيچ‌کس جز خودت مهم نيست، مهم اينه که چقدر از اين پتانسيل بکار گر?ته میشه.”

— از وب‌لاگ يادگاري

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS